MENU
Logo Made in Germany Automechanika Ho Chi Minh City 2018

Gian hàng triển lãm Đức

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang quyết định, và hỗ trợ, sự tham gia chính thức vào chương trình hội chợ thương mại và triển lãm quốc tế của Cộng hòa Liên bang Đức.
Ngoài các vấn đề về chính sách và ngân sách, sự tham gia tích cực trong việc trình diễn của Đức tại các hội chợ và triển lãm quốc tế là điều quan trọng hàng đầu. Trong một cuộc đối thoại thường xuyên với các đối tác khối tư nhân, bộ phận cho hội chợ và triển lãm thương mại quốc tế/quốc gia của Bộ ủng hộ các hoạt động xuất khẩu của ngành công nghiệp Đức trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, “bộ phận hội chợ và triển lãm” có liên quan đến việc lập kế hoạch và thực hiện sự tham gia của Đức vào triển lãm quốc tế ở nước ngoài và với các vấn đề chính trị lớn về hội chợ và triển lãm ở Đức.

Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại của Đức, AUMA, đại diện cho lợi ích của ngành công nghiệp hội chợ thương mại ở cấp độ quốc gia và quốc tế trong các giao dịch với quốc hội, các bộ, chính quyền và các tổ chức khác.

Hiệp hội này tổ chức chương trình hội trợ chính thức của Đức ở nước ngoài phối hợp chặt chẽ với Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang và Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp Liên Bang.

Là một phần của chương trình này, Chính phủ Liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính cho sự tham gia của Đức tại các sự kiện nước ngoài, mà còn cho các bài thuyết trình độc lập của ngành công nghiệp Đức ở nước ngoài.


www.bmwi.de
Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang

www.auma.de
Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại Đức

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
GS-Autoteile GmbH
Gian hàng số: H07